Badania E. W. Bovardax

Wykazały one, że klasy kierowane sposobem skoncentrowanym na niej samej (group-centered pattern of control), zapewniającym uczniom duży margines swobody oraz szeroki zakres interakcji werbalnych (i to bez obawy o ewentualne ich ośmieszenie czy poniżenie) przestrzegały w dużo większym stopniu normy grupowe niż klasy skoncentrowane na swym przywódcy (leader-centered pattern of control). Uczniowie tych ostatnich klas byli ze sobą mało zaprzyjaźnieni i poddawani celowo przymusowi zewnętrznemu. Na marginesie tego eksperymentu można powiedzieć, że podporządkowanie się poszczególnych  uczniów obowiązującym normom jest ceną, którą płaci im klasa za życzliwość, jaką oni jej okazują. Stosowanie sankcji pozytywnych dopomaga uczniom w przestrzeganiu norm grupowych szczególnie dzięki temu, że ułatwia wzajemne porozumiewanie się w klasie, podnosi znacznie rangę atrakcyjności jej w oczach uczniów, gwarantuje powstawanie norm pozostających w ścisłym związku z celami grupowymi klasy oraz wyzwala procesy identyfikacji. Procesy identyfikacji w klasie polegają przeważnie na wzorowaniu się uczniów w swym zachowaniu się na łubianych i cenionych przez nich kolegach lub też na pewnych wzorcach postępowania, stanowiących zasadniczą treść obowiązujących w klasie norm grupowych. „Odwzorowywanie” danego wzorca (normy) w procesie identyfikacji jest czymś więcej niż tylko zwykłym jego naśladowaniem. Polega ono przede wszystkim na podświadomym utożsamianiu własnego zachowania się z odwzorowywaną normą. Uczniowie zatem wcale nie muszą być świadomi, że postępują zgodnie z obowiązującymi w klasie normami. Postępują tak, ponieważ odczuwają potrzebę takiego postępowania. Nie widzą powodów, dla których mieliby postępować inaczej. Rozumiana w ten sposób identyfikacja dopomaga znacznie w przyswajaniu sobie przez jednostkę norm grupowych, czyli wichuwewnętrznie- niu (internalizacji). Uwewnętrznienie takie jest równoznaczne z odczuwaniem przez uczniów norm jako własnych, z których oni zdają sobie już dobrze sprawę. Tak pojętemu przyswajaniu norm w klasie sprzyja również identyfikacja uczniów z innymi grupami odniesienia, których normy są podobne do norm obowiązujących aktualnie w klasie.