Cechy eposu homeryckiego

Na wstępie przedstawienia niektórych cech dynamiki grupowej klasy szkolnej raz jeszcze pragnę podkreślić, że większość badań, na które powołuję się, nie była przeprowadzona na terenie klasy szkolnej. Toteż wiele wyrażonych przeze mnie uogólnień w odniesieniu do dynamiki grupowej klasy wymaga empirycznego sprawdzenia. Prawdopodobnie jednak uogólnienia te tylko nieznacznie odbiegają od faktycznego obrazu dynamiki grupowej klasy. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, gdy się uświadomi pewne przynajmniej podobieństwa, jakie istnieją między klasą szkolną jako grupą społeczną a grupami badanymi przez psychologów i socjologów. Podobieństwa takie nie mogą oczywiście przesłaniać także istniejących między nimi różnic. Nie sposób, zwłaszcza, nie liczyć się ze specyfiką klasy szkolnej, która wyraża się głównie w osobliwym rodzaju jej celów i zadań oraz obowiązku uczniów uczęszczania do szkoły.