Choroba sieroca bujanie

Korzystanie z wyników dotychczasowych badań nad grupą społeczną dla rozumienia procesów grupowych klasy szkolnej jest uzasadnione przede wszystkim niewielką tylko ilością badań, dotyczących bezpośrednio dynamiki grupowej klasy. Wydaje się przeto rzeczą celową, odwoływanie się do innych podobnych badań, aby przynajmniej częściowo niedostatek ten wyrównać. Pociąga to za sobą pewne ryzyko, ale ryzyko na pewno niegroźne, skoro pozwala spojrzeć na klasę nieco inaczej niż zazwyczaj, mianowicie także od strony zjawisk i procesów grupowych. Warunkiem właściwego rozumienia dynamiki grupowej klasy szkolnej jest zdanie sobie dokładnie sprawy z tego, czym jest klasa szkolna jako grupa społeczna, jakie zajmuje ona miejsce w szkole i środowisku, a przede wszystkim jakie powiązania łączą ją z szeroko pojętą samorządnością uczniów i z organizacjami społeczno-wychowawczymi na terenie szkoły. Nie bez znaczenia jest również uświadomienie sobie na wstępie pilnej potrzeby integracji poczynań wychowawczych klasy szkolnej, szkoły i środowiska pozaszkolnego. Zagadnienia te są przedmiotem niżej prezentowanych rozważań.