Czynniki te mogą być niekiedy decydujące w tworzeniu atmosfery demokratycznej w klasie szkolnej

Oprócz wyżej wspomnianych czynników, wpływających na tworzenie się demokratycznej atmosfery klasy szkolnej, mamy ponadto cały szereg innych czynników, jak zgodne współżycie ze sobą grona nauczycielskiego, warunki lokalowe klasy, jej wyposażenie w odpowiedni sprzęt, liczebność klasy, podział jej na grupy równoważne, gotowość przystosowania się uczniów do wymagań szkolnych itp. Czynniki te mogą być niekiedy decydujące w tworzeniu atmosfery demokratycznej w klasie szkolnej. Badania w tym zakresie wykazały, że największy wpływ na atmosferę w klasie szkolnej wywiera w szczególności to wszystko, co dzieje się w jej obrębie. Nie można jednak nie uznać również wpływu szkoły, jej otoczenia, a nawet -środowiska domowego, z jakiego pochodzą uczniowie, na tworzenie się odpowiedniej atmosfery w klasie szkolnej. Pomimo to, główna odpowiedzialność za atmosferę demokratyczną w klasie spoczywa na nauczycielu. Stąd brak takiej atmosfery powinien być przede wszystkim sygnałem dla niego, aby zrewidował stosowane przez siebie metody nauczania wychowania. Postulat tworzenia atmosfery demokratycznej w klasie szkolnej, poczynając od zmiany własnej postawy wobec uczniów, uzasadniają wszystkie niemal dotychczasowe badania w tym zakresie. Toteż postulat ten wydaje się godny poważnego potraktowania w codziennej praktyce życia szkoły. Spoistość klasy szkolnej jest pewnego rodzaju cechą nadrzędną w stosunku do pozostałych możliwych cech dynamiki grupowej. Pozostaje w ścisłym związku ze wszystkimi niemal zjawiskami i procesami grupowymi klasy. Jest ona niejako funkcją tych cech i zjawisk, a zarazem ma w sobie coś autonomicznego, dzięki czemu warunkuje jednocześnie rozwój dynamiki grupowej klasy w innych jej zakresach. Na przykład im silniejsze istnieją w klasie normy grupowe, obowiązujące wszystkich uczniów, tym większa charakteryzuje ją spoistość. Ta z kolei wpływa na akceptację przez poszczególnych uczniów uznawanych i wyłaniających się wciąż to nowych norm w klasie.