Dobrze dzieje się w szkołach ,w których funkcjonują samorządne klasy i grupy międzyklasowe

Działalność szkoły może przejawiać się w ramach formalnych agend życia samorządowego, jakimi są wspomniane już sekcje lub komisje albo tzw. grupy działania, wśród których można wymienić takie, jak grupa apeli i uroczystości szkolnych, grupa dekoracyjna, grupa porządkowa, grupa gospodarcza, grupa przyjaciół Związku Radzieckiego, grupa turystyczno-krajoznawcza itp. Przejawem samorządnej działalności szkoły mogą być też różnego rodzaju zespoły amotorskie, jak chór, zespół muzyczny, teatr szkolny, teatr kukiełkowy. Mogą być nim także koła zainteresowań, jak koło kroju i szycia, muzyki i rytmiki, radiomechaniki, pisania na maszynie, młodych przyrodników, żywego słowa, gospodarstwa domowego, plastyczno-techniczne, fotograficzne, filmowe, turystyczno-krajoznawcze, w tym również koła przedmiotowe, jak geograficzne, fizyczne, matematyczne, biologiczne, języka rosyjskiego, historii itp.. Na szczególną uwagę zasługuje samorządna działalność takich organizacji szkolnych, jak koła: Przyjaciół Związku Radzieckiego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Ochrony Przyrody, Przyjaciół Afryki, Miłośników Regionu, Filatelistyki, Szkolnej Kasy Oszczędności, Aeroklubu, Ochotniczych Straży Pożarnych, Spółdzielnia Uczniowska i inne. Wdzięcznym przejawem samorządnej działalności uczniów są także wszelkie prace społecznie użyteczne na rzecz szkoły i środowiska. Są nimi oczywiście tylko te prace społecznie użyteczne, które są wykonywane przez uczniów w poczuciu odpowiedzialności i z głębokim rozumieniem ich sensowności społecznej.