Integracja poczynań wychowawczych klasy szkolnej

Z dotychczasowych rozważań wynika, że klasa szkolna zajmuje jedno z ważnych miejsc w strukturze społecznej szkoły, lecz na pewno nie najważniejsze i jedyne. Obok klasy szkolnej istnieje na terenie szkoły szeroki nurt życia samorządowego i jedna przynajmniej organizacja ideowo-wychowawcza. Wszystkie działające w szkole jednostki organizacyjne, łącznie z klasami szkolnymi, przybierają z czasem postać mniej lub bardziej spoistych wewnętrznie grup społecznych. Tak więc szkoła stanowi bardzo złożony organizm społeczny, obejmujący wiele różnych grup i podgrup. Sama też staje się grupą społeczną, jednocząc w sobie wszystkie pozostałe grupy i podgrupy. Zjednoczenie (integracja) istniejących w szkole grup i podgrup społecznych, czyli podporządkowanie ich jednolitym celom wychowawczym, nie powstaje nigdy w sposób automatyczny. Proces integrowania poszczególnych grup społecznych, działających w obrębie szkoły, wymaga dobrze przemyślanej strategii wychowawczej.