Istniejące w klasie szkolnej normy grupowe wywierają wpływ na różne przejawy zachowania się uczniów

Szczególną uwagę zwracają normy skłaniające uczniów do negatywnych form zachowania się, jak np. odpisywanie zadań przed lekcją, spóźnianie się na lekcje, przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, nieparlamentarne odezwania się w klasie, dwójki i kłótnie, zaśmiecanie klasy itp. Nie znaczy to jednak, że normy takie przeważają wyraźnie nad normami pobudzającymi uczniów do korzystnych społecznie i wychowawczo działań. Wśród norm grupowych klasy istnieje wiele takich, które ułatwiają pracę nauczycielom i pokrywają się całkowicie z wymaganiami regulaminu szkolnego. Normy tego rodzaju mają na ogół przewagę wśród istniejących w klasie norm. Pomimo to, jednak bardziej dają znać o sobie normy sprzeczne z żywotnymi celami społeczności szkolnej. Inną cechą norm grupowych klasy szkolnej jest zróżnicowany charakter pod względem ich przestrzegania przez uczniów, tzn. nie zawsze obowiązują one wszystkich uczniów w jednakowym stopniu. Łatwo zauważyć, że w każdej niemal klasie  oprócz norm obowiązujących wszystkich uczniów istnieją takie normy, które obowiązują tylko niektórych uczniów lub w innym nieco wymiarze niż pozostałych.