Istotnie ważnym czynnikiem pożądanym wychowawczo struktur społecznych w klasie szkolnej są różne formy pracy grupowej uczniów

Dowiódł tego m.in. J. F u r m a n. Badał on wpływ jednolitej i zróżnicowanej pracy grupowej (podczas lekcji języka polskiego i biologii) na strukturę społeczną klasy. Badania odbyły się w trzech klasach piątych szkoły podstawowej. Prowadzone były metodą eksperymentu pedagogicznego. Odbywały się one w ten sposób, że w dwóch klasach (eksperymentalnych) stosowano nauczanie zespołowe, przy czym w jednej z nich obowiązywała jednolita, a w drugiej zróżnicowana praca grupowa. W innej klasie (kontrolnej) nauczano wyłącznie w warunkach pracy zbiorowej i indywidualnej uczniów. Dokonano również starannych badań wstępnych (przed wprowadzeniem pracy zespołowej) i końcowych (po pięciomiesięcznym okresie nauczania zespołowego), określających bliżej struktury społeczne wspomnianych klas. W wyniku tak przeprowadzonych badań okazało się, że struktura społeczna, w klasach w których uczniowie pracowali grupowo (zwłaszcza „różnym frontem”), uległa znacznemu pozytywnemu przeobrażeniu. Niewiele natomiast zmieniło się w klasie, w której ograniczono się do pracy zbiorowej i indywidualnej uczniów, świadczy to ó tym, że wpływ pożądanej wychowawczo struktury społecznej w klasie szkolnej jest tym większy, im więcej mogą uczniowie ze sobą współdziałać współpracować.