Kryteria spoistości klasy szkolnej

Niedużo można powiedzieć o spoistości klasy szkolnej, gdy nie znamy bliżej istotnych kryteriów (wskaźników) owej spoistości w warunkach szkolnych. Na ten temat nie było dotychczas zakrojonych na szeroką skalą badań naukowych. Relacje w tej sprawie pochodzą najczęściej z potocznej obserwacji lub systematycznych badań spoza terenu szkoły. Wskaźnikami takimi w ujęciu psychologów są szczególnie następujące sposoby zachowania się uczniów:

  • serdeczność i życzliwość W stosunku do kolegów z klasy,
  • stawanie w obronie swych kolegów lub całej klasy, gdy tylko znajdzie się ona w sytuacji zagrożenia lub jest przedmiotem napaści,
  • wspólne naradzanie się nad planami przyszłych swych działań
  • wspólna ich realizacja,
  • opowiadanie się za tymi samymi normami postępowania; warto tu pamiętać, że normy te są niejednokrotnie sprzeczne z oczekiwaniami nauczyciela.

innych kryteriach spoistości klasy szkolnej wnosić można z różnych badań, przeprowadzonych zwłaszcza w ośrodkach przemysłowych. Tak np. badania F. Manna i H. Baumgarteła sugerują pośrednio celowość przeanalizowania spoistości klasy szkolnej w świetle nieusprawiedliwionych absencji uczniów. F. Mann i’H. Baumgartel usiłowali ukazać związek pomiędzy ilością absencji w pracy robotników a stanem ich zadowolenia z niej (zwłaszcza zaś z ich kierownictwa) współtowarzyszy i zarobków. W wyniku badań okazało się, że robotnicy, którzy nie uczęszczali regularnie do pracy, byli znacznie mniej zadowoleni z niej niż robotnicy wykonujący ją z dnia na dzień.