Liszajec pęcherzowy noworodków

Tak np. formalnie ustalonemu w niej systemowi pozycji i ról oraz obowiązującym w niej odgórnie normom towarzyszy stale narastający nurt życia wewnętrznego (nieformalnego) klasy. Ów nowy niekontrolowany nurt życia klasy powstaje przede wszystkim w wyniku wzajemnych i spontanicznych oddziaływań uczniów. Od jego ukształtowania się zależy w dużej mierze funkcjonowanie klasy w jej nurcie formalnym. Dlatego też może on odegrać w procesie nauczania i wychowania dużo większą rolę niż przypisuje się to na ogół praktyce szkolnej. Znajomość zaś klasy bez jego uwzględnienia jest znajomością co najwyżej powierzchowną i jednostronną. Jest to w gruncie rzeczy znajomość upozorowana, mało przydatna i nierzadko utrudniająca pracę z uczniami.