Mit o edypie streszczenie

Przygotowanie uczniów do zaangażowanego uczestnictwa społecznego zarówno w społeczności małej (np. klasa, organizacja szkolna, szkoła), jak i wielkiej tj. w skali miasta, powiatu, województwa, kraju. Uczestnictwo takie obejmuje „umiejętność życia i działania w zespole, zdolność rozumienia potrzeb najbliższego środowiska i planowania jego przemian, jak i rozwój uczuć patriotycznych i świadomości zadań w międzynarodowym solidarnym dążeniu do powszechnego społecznego postępu”. Zadanie takie łącznie z przygotowaniem uczniów do twórczego wykonywania pracy zawodowej i do aktywnego ich udziału w życiu kulturalnym możliwe jest do spełnienia jedynie przy uruchomieniu wielorakich wpływów wychowawczych szkoły. Błędem byłoby więc ograniczanie tych wpływów wyłącznie do samej klasy szkolnej. Toteż realizując w niej określone zadania wychowawcze nie należy zapominać, że jest ona integralną częścią szkoły, że do niej przynależy, i że w gruncie rzeczy miarą jej osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych są wyniki, jakimi poszczycić może się cała szkoła.