Nie wykluczając z tego i nauczyciela

W wyniku swych badań R. Lippitt i R. K. White stwierdzili także m.in., że około 45% zdań, wypowiadanych przez autokratycznego przywódcę podczas słownych kontaktów z grupą, jest wyrażonych w trybie rozkazującym. Tymczasem przywódca o postawie demokratycznej jak przypuszczają oni używa tylko około 3% podobnych zdań na ogólną ilość wypowiadanych wobec grupy, której przewodzi. Badania powyższe i inne wykazały, że autokratyczna postawa wychowawcy wywiera określone następstwa w indywidualnych i zbiorowych sposobach zachowania się dzieci. W przypadku klasy szkolnej uczniowie utrzymują wysoce niepożądany dystans między sobą a nauczycielem. Nauczyciel bywa traktowany bardziej jako przysłowiowy urzędriik, dopominający się formalnego spełnienia obowiązków i bezwzględnie egzekwujący sposób wykonania narzuconych uczniom zadań, niż jako doświadczony doradca lub główny inspirator zajęć szkolnych. Postawa autokratyczna nauczyciela skłania uczniów do przejawiania wrogości lub apatii. Przekonują o tym jak już wiemy badania K. Lewina, R. Lippitta i R. K. White’a.