Normy grupowe klasy szkolnej dotyczą przeważnie zachowania się w ważnych i doniosłych dla uczniów sytuacjach

Sytuacje te niekoniecznie muszą być związane z zajęciami lekcyjnymi. Obejmują one również przerwy lekcyjne, a także wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Nie oznacza to bynajmniej, że sytuacje te również w opinii nauczyciela zasługują na wysoką ocenę. Wręcz przeciwnie, w przeświadczeniu nauczyciela mogą to być sytuacje błahe i bez większego znaczenia, a nierzadko też wielce niepożądane i szkodliwe. Uczniowie natomiast uważają je za doniosłe i ważne z punktu widzenia własnych, choć niekoniecznie egoistycznych interesów. Na tym tle rozgrywa się niejednokrotnie mniej lub bardziej jawny konflikt pomiędzy wymaganiami nauczyciela (znajdującymi swe formalne uzasadnienie w regulaminie szkolnym) a normami grupowymi klasy. Wspomniany konflikt nie zawsze bywa jednak „starciem” ze sobą uzasadnionych wychowawczo i społecznie wymagań nauczyciela z jednej strony, a nie pożądanych i szkodliwych oczekiwań uczniów z drugiej. Może być i tak, że wymagania nauczycieli są mało zindywidualizowane lub szkodliwe wychowawczo i społecznie, a oczekiwania uczniów pewnego rodzaju samoobroną przed żądaniami szkoły, których nie są w stanie spełnić