Określenie norm grupowych

Normy grupowe są najogólniej rzecz biorąc podzielanym poglądem członków danej grupy odnośnie tego, co jest pożądane lub nie jest pożądane w ich ogólnym zachowaniu się, a zwłaszcza we wzajemnym na siebie oddziaływaniu, w tym także w ich współżyciu i współdziałaniu społecznym. Inaczej mówiąc są one jakby ogólnymi przepisami postępowania uczniów. Są to jednak bardzo osobliwe przepisy skoro nie są nigdzie spisane, a nawet często są pozbawione jakiejkolwiek postaci zwerbalizowanej. Rzadko też bywają wyraźnie uświadomione przez samych uczniów, jak również i przez nauczycieli. Normami uznawanymi przez klasę szkolną mogą być np. normy typu: „zawsze podpowiadaj na lekcji”, „nie skarż”, „nie mów nigdy prawdy nauczycielowi”, „nie miej tajemnic przed przyjacielem”, „nie spóźniaj się na lekcję” itp. Jedne z nich jak widzimy pozostają w zgodzie z regulaminem szkolnym, inne wyraźnie się mu sprzeniewierzają. Określając normy grupowe możemy również powiedzieć, że stanowią one ogólnie podzielane wyobrażenie o tym, jak należy zachowywać się w grupie, aby zyskać powszechne jej uznanie oraz jak nie należy postępować, aby uniknąć krytyki i dezaprobaty z jej strony. Funkcjonowanie więc norm grupowych polega na tym, że członkowie grupy dobrze orientują się, czego się od nich oczekuje, i na tym, że niejako przypominają oni sobie nawzajem takie oczekiwania.