Ośrodek dyspozycyjny

Byłoby zatem poważnym uproszczeniem występowanie ich w roli niejako „ośrodka dyspozycyjnego” w ramach pozalekcyjnej działalności społecznej uczniów i tym samym przypisywanie innym ugrupowaniom społecznym w szkole jedynie funkcji „transmisji do mas”. Pozbawiłoby to twórczej inicjatywy nie- zrzeszonej części młodzieży szkolnej, co nie leży w interesie szkoły, ani tym bardziej w interesie organizacji ideowo-wychowawczych.
Organizacje te co warto raz jeszcze podkreślić stanowiąc podstawowe ogniwo w dziedzinie wychowania ideowego na terenie szkoły, współdziałają z klasami samorządnymi zespołami międzyklasowymi przede wszystkim w zakresie podnoszenia świadomości politycznej i obywatelskiej młodzieży szkolnej, rozwijania jej zainteresowań ideowo-społecznych oraz kształtowania światopoglądu opartego na przesłankach filozofii marksistow skiej i rzetelnych podstawach naukowych. Nic więc dziwnego, że konstruktywna działalność organizacji ideowo-wychowawczych może w znacznej mierze poszerzyć i pogłębić niejeden punkt widzenia uczniów w istotnych sprawach ideologicznych i światopoglądowych. Dzięki temu właśnie organizacje te są nieodzownym narzędziem wychowania ideowego w szkole, którego nie jest w stanie zastąpić nawet najbardziej „dojrzała” wychowawczo i społecznie klasa szkolna.