STRUKTURA GRUPOWA KLASY SZKOLNEJ

Każda grupa, w tym także klasa szkolna, jest „społeczną formacją, która składa się z pewnej liczby osób pozostających ze sobą wzajemnie w bardziej lub mniej określonych pozycjach i rolach, która ma własny system wartości i norm regulujących’ zachowanie poszczególnych członków w sprawach ważnych dla grupy”. Nie jest ona więc nigdy jak już wiemy jedynie sumą poszczególnych jej członków. Trudno mówić więc o grupie w ścisłym tego słowa znaczeniu tam, gdzie określone jednostki łączy jedynie bliskie wzajemne sąsiedztwo, gdzie nie ma żadnych przejawów współżycia i współdziałania między nimi, czy nawet potrzeby nawiązywania przez nich bliższych kontaktów. Stąd też trudno ocenić i poznać bliżej jakąkolwiek grupę bez możliwości wglądu w panujące w niej stosunki i zależności pomiędzy jej członkami. Owe stosunki i zależności, jakie mają miejsce w grupie, pozostają w ścisłym związku z pojęciem struktury społecznej.