Strukturę stosunków społecznych klasy określono podczas badań wstępnych i końcowych

Zadania, jakie wykonywała, polegały m.in. na udekorowaniu klasy, wykonaniu gazetki ściennej, przeprowadzaniu kontroli osobistej uczniów, sprawdzaniu odrobionych prac domowych. Ponadto uczniowie uczestniczyli w lekcjach prowadzonych metodą grupową. Strukturę stosunków społecznych klasy określono podczas badań wstępnych i końcowych na podstawie przeprowadzonych wyborów do samorządu klasowego i pisemnej wypowiedzi uczniów na temat: „Napisz, na kogo głosowałeś i dlaczego”. Eksperyment dowiódł, że zarówno praca społeczna uczniów jak i grupowe rozwiązywanie przez nich problemów na lekcji sprzyja wzrostowi integracji stosunków społecznych w klasie. Sprzyja temu zwłaszcza praca o charakterze bardziej konkretnym, wymagająca współpracy i przynosząca realny wynik np. w postaci gazetki, zebranych zbiorów (żołędzi), wykonanych ilustracji. Wywołuje ona istotne zmiany w postawie społecznej uczniów, a w szczególności rozwija poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości oraz umiejętność społecznego współdziałania.
Czynnikiem korzystnie wpływającym na ukształtowanie się odpowiedniej struktury społecznej w klasie jest również właściwy podział zadań i funkcji czyli troska nauczyciela o pełnienie przez uczniów takich ról społecznych, które wzmagałyby w nich poczucie własnej wartości i nie dzieliły klasy na uczniów „lepszych” i „gorszych”, uznawanych pod każdym względem i całkowicie dyskwalifikowanych, łubianych i zupełnie nielubianych itp. W związku z tym niedopuszczalne wydaje się faworyzowanie przez nauczyciela jednych uczniów i wyróżnianie ich przy różnych okazjach, a pogardzanie drugimi i częste ganienie ich. Szczególnym jego zadaniem jest okazywanie wobec uczniów postawy demokratycznej, urozmaicanie zajęć szkolnych i inicjowanie swobodnej wymiany myśli, podobnie jak sygnalizowano o tym w związku z kształtowaniem norm grupowych w klasie