Taniciuszek6 po polsku

Niektórzy psychologowie twierdzą, że klasa szkolna może w ten sposób przybrać nawet postać prawdziwej wspólnoty klasowej, tzn. uzyskać jako grupa społeczna bardzo wysoki stopień świadomości przynależenia do niej ze dtrony uczniów. W każdym razie świadomości takiej nie mają uczniowie na ogół w pierwszych tygodniach lub miesiącach powstania klasy szkolnej. Najwyższy zaś stopień owej świadomości może być co najwyżej ideałem, do którego uczniowie mogliby zbliżać się w sprzyjających warunkach życia szkolnego. Określając klasę szkolną w kategoriach psychologii społecznej można powiedzieć zgodnie z określeniem grupy podanym przez M. i C. Sherifów że jest ona zespołem składającym się z uczniów wzajemnie na siebie oddziaływających, którzy różnią się zajmowanymi w nim pozycjami i rolami oraz mają wspólny system wartości i norm regulujących ich zachowanie się w istotnych dla klasy sprawach. Również i w tym ujęciu nie sposób traktować klasy szkolnej jako jedynie uporządkowanego zbioru, którego podstawą byłaby np. kolejność spisanych nazwisk uczniów w dzienniku klasowym, czy zajmowane przez nich „miejsca” w pomieszczeniach klasowych.