W klasach, w których uczniowie nie mają sposobności zaspokajania potrzeby uznania

Pozbawieni są życzliwej interakcji, powstająca struktura nieformalna odbiega daleko ód charakterystycznej dla nich struktury formalnej. Istnieje tam potencjalne niebezpieczeństwo starcia się między tymi strukturami. Nie mając sposobności zaspokajania swych osobistych potrzeb na terenie klasy, w jej nurcie formalnym,, uczniowie szukają niejako rekompensaty pod tym względem w nieformalnym nurcie klasy, zapewniającym im pełniejsze zaspokajanie odczuwanych potrzeb. Przeżywany przez uczniów konflikt zaostrza się w miarę powstawania coraz to większych sprzeczności pomiędzy strukturą formalną i nieformalną klasy. W takiej sytuacji uczeń znajduje się z jednej strony pod wpływem presji wywieranej na niego przez władze szkolne, z drugiej podlega silnym wpływom wewnątrz grupowym klasy, skłaniającym go do zachowania się sprzecznego z regulaminem szkolnym. Odbywa się to oczywiście ze szkodą dla interesów zarówno szkoły, klasy, jak i poszczególnych uczniów. Powoduje pewne zahamowania w ogólnej działalności klasy i prowadzi konsekwentnie do narastania trudności wychowawczych wśród uczniów. Jest źródłem wielu nieporozumień nie tylko w kontaktach ,,nauczyciel-uczniowie”, lecz także w kontaktach pomiędzy samymi uczniami. Aby uniknąć wspomnianych starć między strukturą formalną i nieformalną klasy, należy zatroszczyć się przynajmniej o złagodzenie istniejących sprzeczności zarówno w zakresie zaspokajanych potrzeb osobistych uczniów, jak i wymagań regulaminowych szkoły. Idealnym wyjściem z powyższej sytuacji byłoby takie ukształtowanie struktur grupowych w klasie, które pokrywałyby się wzajemnie, tzn. nie istniałyby żadne sprzeczności pomiędzy strukturą formalną i nieformalną Masy.