wpływy wewnątrzgrupowe

Ułatwiające przystosowanie się uczniów do norm funkcjonujących w klasie, nie wyczerpują wszystkich możliwych wpływów tego rodzaju. W zasadzie jednak pozostają one zbieżne z pięcioma typami podobnych wpływów wymienionych przez J. R. P. Frencha i B. Ravena. Są one następujące: 1) wpływ nagradzania (reward power), 2) wpływ karania (coercive power), 3) wpływ znajdujący swe źródło w zinternalizowanych wartościach reprezentowanych przez członków grupy (legitímate power), 4) wpływ polegający na identyfikowaniu się jednych członków grupy z drugimi lub z całą grupą (referent power) i 5) wpływ eksperta (expert power), wynikający z przekonania o wyższym zasobie wiedzy lub poziomie zdolności u niektórych członków grupy. Wyliczone wpływy nie działają jednakowo na wszystkich uczniów danej klasy. Są uczniowie bardziej lub mniej podatni na nie. Siła ich oddziaływań może zależeć m.in. od cech osobowości uczniów, ich doświadczenia życiowego i pozycji zajmowanej w klasie. Uczniowie o niższych pozycjach (nie przyjęci w pełni przez klasę) silniej przestrzegają norm grupowych niż uczniowie normalni.