Wyrównanie społecznych pozycji uczniów

Każdy uczeń zajmuje określone „miejsce” w klasie, które wzbogaca jego doświadczenia i zaspokaja istotne jego potrzeby, a zwłaszcza potrzebę przynależności do grupy (afiliacji), szacunku i uznania. Nie ma tu uczniów odrzuconych lub wyizolowanych społecznie, których nikt nie lubi i nie ceni. Nie ma też uczniów wyjątkowo przez wszystkich łubianych lub faworyzowanych. Pewna jednak rozpiętość pod tym względem jest nieunikniona. Szkodliwą wychowawczo staje się ona wówczas, gdy w klasie nie istnieje wymienność pozycji, lub gdy uczeń w każdej sytuacji zajmuje taką samą pozycję.

Pełnienie atrakcyjnych ról społecznych przez wszystkich uczniów 

Role społeczne jak wiemy wynikają z zajmowanych pozycji w klasie. Tam gdzie pozycje są wyrównane, nie ma również większych rozpiętości między pełnionymi przez uczniów rolami społecznymi. Pełnienie ich zależy jednak nie tylko od zajmowanej pozycji, lecz także od osobistych cech uczniów. Dlatego też role takie powinny przysługiwać uczniom nie tyle z formalnego wyboru, ile zgodnie z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami, a niekiedy także odpowiednio do ich cech charakterologicznych.